31.12.17

Όταν οι φασίστες της Χρυσής Αυγής «γλείφουν» τους καπιταλιστές

Ναζιστικά μαντρόσκυλα του κεφαλαίου, των εφοπλιστών και των μεγαλοβιομηχάνων. Αυτός ο ρόλος των φασιστοειδών της εγκληματικής Χρυσής Αυγής έχει αποδειχθεί πολλαπλώς τα τελευταία χρόνια, τόσο μέσα στη Βουλή (όπου λειτουργούν ως εκπρόσωποι των εφοπλιστών), όσο και έξω απ’ αυτήν, στους χώρους δουλειάς (π.χ. Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος) όπου έχουν αναλάβει ρόλους “μπράβων” για λογαριασμό των κεφαλαιοκρατών, με σκοπό να εκφοβίσουν το εργατικό-λαϊκό κίνημα.
Σαν πιστά σκυλιά του συστήματος, οι απόγονοι του Μεταξά, του Χίτλερ και του Παττακού, δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτη κάθε ευκαιρία που τους δίνεται να υμνήσουν τα αφεντικά τους. Έτσι, σε πρόσφατο γλοιώδες κείμενο που ανάρτησαν στη φασιστοσελίδα τους, υμνολογούν τις… «φωτεινές εξαιρέσεις» των κεφαλαιοκρατών που, όπως γράφουν – τάχα- «ακόμα και σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, δεν δίνουν απλά στους Έλληνες εργαζομένους τους αυτά που δικαιούνται από τον νόμο, αλλά πολύ περισσότερα!»
Τις… «τιμές» αυτές οι εγκληματίες ναζί της Χρυσής Αυγής τις αποδίδουν στη, γνωστή και μη εξαιρετέα, Καπνοβιομηχανία Καρέλια η οποία- σύμφωνα με τα φασιστοειδή- αποτελεί παράδειγμα «κεφαλαίου που υπηρετεί το λαό και την πατρίδα»(!!!). Μάλιστα, για να γίνουν πιο πειστικοί οι φασίστες διαφημίζουν τις «έξτρα παροχές προς τους εργαζόμενους αλλά και σε κοινοφελείς (sic) σκοπούς» της Καρέλιας Α.Ε. Έκαστος στο είδος του και οι χρυσαυγίτες στο ατέρμονο γλείψιμο των καπιταλιστών.


Για …. “το κε­φά­λαιο που υπη­ρε­τεί το έθνος και το λαό” και τις …. “φω­τει­νές εξαι­ρέ­σεις” γρά­φουν τα να­ζι­στι­κά μα­ντρό­σκυ­λα στη φα­σι­στο­σε­λί­δα τους. 
Φυ­σι­κά, τα να­ζι­στι­κά μα­ντρό­σκυ­λα ανα­φέ­ρουν ότι τους συμ­φέ­ρει, απο­κρύ­βο­ντας την αλή­θεια. Δεν κά­νουν ούτε λόγο για το γε­γο­νός ότι ο κα­πνο­βιο­μή­χα­νος, όπως άλ­λω­στε και κάθε άλλος κε­φα­λαιο­κρά­της, δεν μοι­ρά­ζει δικά του λεφτά στους ερ­γα­ζό­με­νους. Τα κέρδη της επι­χεί­ρη­σης, από τα οποία έδωσε τις πα­ρο­χές, είναι υπε­ρα­ξία που απέ­σπα­σε από τους ερ­γα­ζό­με­νους. Ου­σια­στι­κά, ένα μικρό μέρος από την απλή­ρω­τη δου­λειά των ερ­γα­τών επι­στρέ­φει σε αυ­τούς με τη μορφή έκτα­κτων επι­δο­μά­των, δώρων, bonus κλπ.
Απο­κρύ­βουν συ­νει­δη­τά οι φα­σί­στες χρυ­σαυ­γί­τες ότι τα… «δώρα» προς τους ερ­γα­ζό­με­νους απο­τε­λούν μόλις ένα μικρό μέρος των υπερ­κερ­δών του κα­πι­τα­λι­στή, όπως επί­σης και το γε­γο­νός ότι οι «φι­λαν­θρω­πί­ες» του κάθε με­γα­λο­βιο­μή­χα­νου πάνε χέ­ρι-χέ­ρι με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εκ­με­τάλ­λευ­σης της ερ­γα­σί­ας. Όταν τα φα­σι­στοει­δή επι­χαί­ρουν τον Κα­ρέ­λια για το «επί­δο­μα πα­ρου­σί­ας 850 ευρώ για κάθε ερ­γα­ζό­με­νο που δεν έλει­ψε ούτε μία ημέρα από την δου­λειά του», απο­κρύ­βουν συ­νει­δη­τά ότι αυτό σχε­τί­ζε­ται με την εν­θάρ­ρυν­ση της «εθε­λο­ντι­κής» εντα­τι­κο­ποί­η­σης της ερ­γα­σί­ας. Με λίγα λόγια, αν θέ­λεις να πά­ρεις «μπό­νους ανελ­λι­πούς πα­ρου­σί­ας» πή­γαι­νε στη δου­λειά σου ακόμη και άρ­ρω­στος, κάνε θυ­σί­ες για το αφε­ντι­κό σου και φυ­σι­κά μην σκέ­φτε­σαι καν για απερ­γία.
Τέ­τοιους ερ­γα­ζό­με­νους-εί­λω­τες, που θα βα­ρούν προ­σο­χή στον ερ­γο­δό­τη, θέλει η Χρυσή Αυγή. Γι’ αυτό και κάνει ότι μπο­ρεί βά­ζο­ντας πλάτη στους κε­φα­λαιο­κρά­τες, παί­ζο­ντας το ρόλο του μα­ντρό­σκυ­λου απέ­να­ντι στο ορ­γα­νω­μέ­νο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα.

Πηγη:https://atexnos.gr/otan-oi-fasistes-tis-xrysis-avgis-gleifoun-tous-kapitalistes/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.