11.1.13

Πρωτοβουλίες από την ΟΛΜΕ για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία


 Ακολουθεί ανακοίνωση της ΟΛΜΕ


Η ενίσχυση ακραίων αυταρχικών, ρατσιστικών και φασιστικών αντιλήψεων και η σημαντική αύξηση στα σχολεία της χώρας των περιστατικών βίας που συνδέονται με αυτές τις αντιλήψεις προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Φορείς και ομάδες που εμφορούνται από αντιδημοκρατικές αντιλήψεις, επιχειρούν να αξιοποιήσουν το γενικότερο αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης για να καλλιεργούν την απέχθεια και το μίσος κατά παιδιών που έχουν συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, να εκφοβίζουν αυτά ή άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ακόμα και να προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες για να επιβάλουν τις αντιδημοκρατικές αντιλήψεις τους.  


Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις πρακτικές, είτε εκδηλώνονται στο χώρο του σχολείου είτε οπουδήποτε αλλού. Ιδίως καταδικάζουμε τις φασιστικές και νεοναζιστικές προκλήσεις και βιαιότητες που τροφοδοτούν και υποθάλπουν το ρατσισμό και την ξενοφοβία, οι οποίες στοχεύουν στην υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνικής συνοχής και έρχονται σε αντίθεση με τις ανθρωπιστικές αξίες και τις παραδόσεις φιλοξενίας και αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί παραδοσιακά στον τόπο μας. 

Καλούμε κάθε συνάδελφο εκπαιδευτικό, τους μαθητές και μαθήτριες, τους γονείς/κηδεμόνες και κάθε πολίτη να καταδικάσουν και να απομονώσουν αυτές τις ομάδες, και να εργαστούμε από κοινού για ένα σχολείο της συνεργασίας, αλληλεγγύης, του σεβασμού και της κατανόησης ανάμεσα σε πρόσωπα και ομάδες, της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Καλούμε, επίσης, την Πολιτεία να εγκαταλείψει την πρακτική της αδράνειας και της λήψης πρόχειρων και αποσπασματικών μέτρων σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Αυτό που απαιτείται είναι η εκπόνηση συνολικών πολιτικών, που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, παιδαγωγικά και οργανωτικά, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διείσδυση του ρατσισμού και του νεοναζισμού στην εκπαίδευση.

Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό, αλλά και επιδίωξη του εκπαιδευτικού κόσμου, είναι η ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών σε ένα αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα σέβεται τα πολιτισμικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το καθένα από αυτά. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού διεκδικούμε, μεταξύ άλλων: 
 • κατάργηση των περιορισμών των Μνημονίων και εξασφάλιση επαρκών πόρων με αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, ώστε να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα όλα τα σχολεία (υποδομές, θέρμανση, λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.)
 • εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της μαθητικής ‘διαρροής’ και της σχολικής αποτυχίας με αποτελεσματικές παιδαγωγικές πρακτικές (τάξεις υποδοχής παιδιών μεταναστών, φροντιστηριακά τμήματα, ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.)
 • επαρκή στελέχωση των σχολείων με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.)
 • κατάλληλα σχολικά προγράμματα, στηριγμένα στις ανθρωπιστικές αξίες, και γενικευμένη εφαρμογή της διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, με κατάλληλη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών
 • μέτρα εκπαιδευτικής και κοινωνικής στήριξης των ομάδων του πληθυσμού και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά, κοινωνικά ή άλλα προβλήματα (υποσιτίζονται, δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς το σχολείο κ.λπ.)
 • ακύρωση της «λογιστικής πολιτικής» των καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, ιδίως εκείνων στις οποίες φοιτούν πολλά παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής (π.χ. διαπολιτισμικά σχολεία)
 • λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού, και την ουσιαστική στήριξη της δημοκρατίας στα σχολεία

Από την πλευρά μας, το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ έχει ξεκινήσει τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με στόχο να μελετήσει συστηματικά τα σχετικά προβλήματα και να προωθήσει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και παράγοντες. 

Βασικοί στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας μας είναι οι ακόλουθοι:
 • Καταγραφή της έκτασης των σχετικών προβλημάτων στα σχολεία.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς, με ειδικούς επιστήμονες, αθλητικούς παράγοντες κ.λπ., με στόχο την πολυδιάστατη προσέγγιση των προβλημάτων και την ανάπτυξη κοινής δράσης  για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών βίας/εκφοβισμού.
 • Επεξεργασία προτάσεων για παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών, στις μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων. 
 • Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, με τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων κ.λπ..
 • Συνέχιση και διεύρυνση των δράσεων αλληλεγγύης και στήριξης των παιδιών που συναντούν δυσκολίες στο σχολείο και στην οικογένειά τους.
 • Διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών κ.ά. δραστηριοτήτων των μαθητών/μαθητριών, με συνεργασία των γονέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων παραγόντων της τοπικής κοινωνίας.
 • Συγκέντρωση σχετικού έντυπου ή ψηφιακού υλικού για την αξιοποίησή του από τους/τις εκπαιδευτικούς. Επικαιροποίηση και αξιοποίηση του  υλικού που έχει παραχθεί από το ΚΕΜΕΤΕ. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες χώρες και διεθνείς φορείς, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, «καλών πρακτικών» και υλικού.
 • Εξασφάλιση νομικής στήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλες τις ΕΛΜΕ, τους συλλόγους διδασκόντων, όλους τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν το επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες και δράσεις σε όλα τα επίπεδα για τα θέματα της βίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του φασισμού και σε συνεργασία με τους άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς και μαθητές) αξιοποιώντας και κάθε δυνατότητα που δίνει το σχολικό πρόγραμμα (σχολικές γιορτές και επετείους, η διδασκαλία του «πρότζεκτ», προγράμματα αγωγής υγείας κ.λπ.).

Η αμοιβαία καχυποψία, η προκατάληψη, το μίσος, ο ρατσισμός και η βία πρέπει οριστικά να αποβληθούν από τα σχολεία μας. Στη θέση τους αξίζει να οικοδομηθεί μια σχολική κοινότητα βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ανεκτικότητα, στην αποδοχή, στη συνεργασία και στην αλληλεγγύη. Προς αυτή την κατεύθυνση δεσμευόμαστε να εργαστούμε συστηματικά  σε καθημερινή βάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.